Ubytovací řád

Ubytovací řád penzionu Masarykova 37

 1. Host "Ubytování Masarykova 37" bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti
 2. Za ubytování a služby s ním je host povinen zaplatit podle ceníku při příjezdu, nebo může být vyzván k zaplacení zálohy před příjezdem,
 3. Záloha je vratná při zrušení rezervace do 30 dnů před datem příchodu, v době kratší než 30 dní před datem příjezdu je oprávněn účtovat majitel storno poplatek, který bude stržen ze zálohy.
 4. Storno podmínky: 
  • zrušení rezervace 15-30 kalendářních dnů před datem příjezdu 50% ceny
  • zrušení rezervace 4-14 kalendářních dnů před datem příjezdu 75% ceny
  • zrušení rezervace v průběhu 3 kalendářních dnů před datem příjezdu 100% ceny

Zrušení rezervace je nutné provést písemnou formou na adresu: 
Penzion Masarykova 37 
Masarykova 37 
Hluboká nad Vltavou 
nebo e-mailem: masarykova37@email.cz 
Rozhodující pro zrušení rezervace je datum doručení .

 1. V den nástupu se host může v Ubytování Masarykova 37, ubytovat od 16:00 hod do 18:00 hod, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.
 2. Při počátku ubytování přebírá host bez závad, případné závady je povinen nahlásit. Dojde-li k poškození pokoje nebo jiného zařízení Ubytování, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je hostitel povinen škodu nahlásit a uhradit v plné výši.
 3. Host využívá pokoj po dobu, kterou sjednal s provozovatelem penzionu nebo jeho zástupcem. Host se odhlásí a uvolní pokoj nejpozději do 12:00 hod ráno v den ukončení pobytu. Pokud tak host neučiní, je provozovatel penzionu nebo jeho zástupce, oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo host bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat.
 4. Požádá-li ubytovaný hostitel o prodloužení doby pobytu, může být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 5. K Ubytování je možné přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na místech k tomu určené ve dvoře domu.
 6. Do Ubytování Masarykova 37 u je přísně omezený vstup osob pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osob s infekčním onemocněním. Také je zakázáno vnášet do budovy penzionu omamné a psychotropní látky.
 7. Na pokoji a ve všech prostorách budovy je přísný zákaz rozdělávání ohně. Porušení tohoto zákazu bude pokutováno částkou 2000 Kč a provozovatel nebo jeho zástupce má právo hosta bez náhrady ihned vystěhovat z pokoje.
 8. V době od 22:00 hod do 6:00 hod je hostitel povinen dodržovat noční klid.
 9. Je zakázáno vstupovat mimo vyhrazené prostory.
 10. Z bezpečnostní není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společných prostor ubytování. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách Ubytování Masarykova 37.
 11. Psi i jiná zvířata nemohou být umístěna v prostorách penzionu.
 12. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 13. Na pokoji není dovoleno užívat vlastní el. spotřebiče. V pokoji nebo společných prostorách nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 14. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají, uzavřít okna a zamknout pokoj.
 15. Hosté jsou povinni za sebou zamykat všechny dveře a uzavírat vrata aby nedošlo k vyhlášení cizích osob do penzionu. 

  Případnou ztrátu klíčů je hostitel povinen nahlásit bez prodlení provozovatelů nebo jeho zástupců a uhradit škodu tímto způsobenou.
 16. Host nesmí umožnit přespání nenahlášené osoby, při nedodržení mu bude účtována cena dle platného ceníku, případně může být bez náhrady ihned vystěhován z pokoje.
 17. Věci vnesené do penzionu a odložené být uloženy v místech tomu určená nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají. Provozovatel za tyto věci odpovídá v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem v platném znění.
 18. Jako místo určené pro odkládání věcí, které mají vyšší hodnotu - například peníze, cennosti, šperky a podobně - je trezor v pokoji hosta. Toto se týká penzionu včetně jeho parkoviště, které není hlídané. Pokud charakter věci nedovolí úschovu cenností v trezoru umístěného v pokoji ubytovaného, je k dispozici na vyžádání firemního trezoru.
 19. Parkoviště vyhrazené pro hosty v Ubytování není hlídané, proto provozovatel penzionu neodpovídá za věci ponechané v zaparkovaném vozidle. Host si musí vozidlo sám zabezpečit.
 20. Všichni hosté ubytování v Ubytování Masarykova 37 jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že její poruší, má provozovatel penzionu nebo jeho zástupce právo ubytování ukončit ihned a bez náhrady.  
 21. Ubytovatel zpracovává osobní údaje hostitele pro účely uzavření a správy smluv a realizace dodávek služeb, pro plnění svých právních povinností nebo souhlasím s hostitelem za účelem vylepšování služeb a nabídek ubytovatele, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil host souhlas. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů až o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů av souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji ubytovatelů zveřejněných na www.masarykova37.cz, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem ubytovatel nakládá s osobními údaji hosta, jaké informace o hostiteli ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet všech práv hosta v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. V souvislosti se zpracováním osobních údajů ubytovatel prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) poskytoval, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjektů údajů.

Důležitá telefonní čísla
 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 
PRVNÍ POMOC 155 
HASIČI 150 
POLICIE 158